Regulamin świadczenia usług w ramach HostedExchange.pl

§1 Rodzaj i zakres usług udostępniania kont pocztowych
 1. Usługa HostedExchange.pl jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej dalej DCS.
 2. Usługa HostedExchange.pl obejmuje:
  1. Udostępnianie Użytkownikowi konta pocztowego, na które składa się nazwa skrzynki e-mail Użytkownika (login) oraz nazwa domeny pocztowej Użytkownika funkcjonującej jako poddomena HostedExchange.pl.
  2. Nadanie unikalnej nazwy identyfikacyjnej konta pocztowego.
  3. Przydzielenie Użytkownikowi praw, umożliwiających korzystanie z określonych zasobów informatycznych systemu poczty elektronicznej HostedExchange.pl.
 3. Szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka usługi HostedExchange.pl, sposób zamawiania i ceny dostępne są na stronie http://www.hostedexchange.pl.
 4. W ramach Usługi, w określonych Planach Taryfowych Abonent otrzymuje prawo do używania oprogramowania Microsoft Outlook 2007, 2010 lub 2013, przy czym liczba instalacji oprogramowania nie może przekroczyć liczby opłaconych w danym okresie rozliczeniowym kont pocztowych w ramach planów taryfowych uprawniających do pobrania aplikacji. Abonent zobowiązany jest usunięcia w/w oprogramowania z komputerów nie później niż w terminie 48 godzin, w przypadku dezaktywacji Usługi lub zmniejszenia liczby opłacanych kont pocztowych.
§2 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania kont pocztowych
 1. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług udostępniania konta pocztowego w usłudze HostedExchange.pl, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, zatwierdzając formularz rejestracyjny, oświadcza że:
  1. Akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą.
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DCS w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.
  4. Dokona wpłaty z tytułu opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach określonych w ofercie HostedExchange.pl dostępnej pod adresem http://www.hostedexchange.pl.
  5. Nazwa jego konta pocztowego nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału DCS. DCS może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
  6. Wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez DCS faktur VAT w postaci elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres e-mail, lub inny ustalony przez strony.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich modyfikacji i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez DCS danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług w ramach HostedExchange.pl jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym następuje usunięcie konta na wniosek Użytkownika.
 4. Rozwiązanie przez DCS w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług udostępniania konta pocztowego następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji wysłanego na adres korespondencyjny dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa lub oświadczenia w formie elektronicznej wysłanego na adres pomoc@hostedexchange.pl.  
  2. Zgłoszenia do DCS żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
  3. Jednostronnej decyzji DCS, jeżeli:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
   2. Użytkownik nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §4.
   3. Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
   4. Nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
   5. Na koncie umieszczane są treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi.
   6. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych, oraz poczty niechcianej zwanej Spamem zgodnie z definicją http://www.nospam-pl.net/spam.php.
   7. Użytkownik działa na szkodę DCS.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez DCS uznane za niepożądane, DCS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania DCS, DCS uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
 6. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat z tytułu opłaty abonamentowej.
 7. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyn, z tym, że DCS będzie utrzymywał konta do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, chyba że Użytkownik zażąda ich usunięcia. Wcześniejsze, dokonane na żądanie Użytkownika, usunięcie kont – nie powoduje zwrotu dokonanych wpłat abonamentowych.
§3 Gwarancja jakości
 1. DCS dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania usługi HostedExchange.pl i ochrony danych znajdujących się na serwerach usługi HostedExchange.pl.
 2. DCS gwarantuje dostępność usługi HostedExchange.pl na poziomie 99,5% przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W przypadku, gdy dostępność usługi będzie niższa niż 99,5% DCS odpowiednio pomniejszy opłatę abonamentową w następnym okresie abonamentowym, przy czym współczynnik dostępności liczony jest w skali miesiąca kalendarzowego. 
 4. DCS nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek utracone korzyści spowodowane niedotrzymaniem gwarancji jakości.
 5. Poza odpowiednim skorygowaniem opłaty abonamentowej zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, DCS nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu czasowej niedostępności usługi.
§4 Rozliczenia i płatności
 1. Użytkownik po zarejestrowaniu się po raz pierwszy w usłudze HostedExchange.pl otrzymuje możliwość bezpłatnego wypróbowania usługi przez okres 21 dni. Okres ten nazywany jest „Okresem Testu”.
 2. Po zakończonym Okresie Testu , Użytkownik otrzymuje na konto pocztowe (podane przy rejestracji) fakturę proforma w formie elektronicznej, na kwotę częściowej opłaty abonamentowej, za okres od dnia nastęnego po Okresie Testu do końca miesiąca, w którym kończy się Okres Testu.  
 3. Po wybranym przez Użytkownika okresie rozliczeniowym, opłaty abonamentowe będą naliczane cyklicznie, z góry, zgodnie z obowiązującym w danej chwili cennikiem. 
 4. W przypadku, gdy w ciągu trwania okresu rozliczeniowego, Użytkownik założy nowe konto / konta w usłudze HostedExchange.pl, wystawiona zostanie faktura (przesłana na konto pocztowe) za część okresu abonamentowego pozostałego do końca okresu rozliczeniowego bez względu na ewentualną rezygnację Użytkownika w okresie od założenia nowego konta, a końcem danego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku braku należnej wpłaty abonamentowej w terminie określonym na fakturze, DCS ma prawo zablokować wszystkie konta danego Użytkownika, a w przypadku dalszej zwłoki przez następne 30 dni kalendarzowe, usunąć konta wraz z zawartością.
§5 Zasady świadczenia usług w HostedExchange.pl
 1. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż:
  1. Stosowane przez DCS nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
  2. DCS ma prawo do uruchamiania oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam, a także, w przypadku pozytywnego sklasyfikowania listu jako spam, do blokowania tego typu listów.
 2. DCS nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 3. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników, a także szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości.
  3. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników.
  4. Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
  5. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
  6. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, DCS niezwłocznie podejmie prace naprawcze. DCS ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 5. DCS zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronie http://www.hostedexchange.pl lub http://mail.htx.pl. Okres w jakim prace będą przeprowadzane nie będzie wliczany jako czas niedostępności usługi o którym mowa w §3.
  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi.
  3. Wysyłania na konta Użytkowników informacji o bieżących ofertach DCS oraz partnerów DCS o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę w formularzu rejestracyjnym.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników HostedExchange.pl niniejszego Regulaminu należy kierować na adres pomoc@hostedexchange.pl.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi HostedExchange.pl pod adresem http://www.hostedexchange.pl/regulamin. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z usług udostępniania konta pocztowego przesyłając do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług na korespondencyjny adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.